Algemene voorwaarden

Artikel 1: algemeen. Alle commerciële transacties gesloten tussen de “Bodyprotect BV”, waarvan de zetel gevestigd is

te 8540 DEERLIJK, Roterijstraat 22C, met ondernemingsnummer BE0812.043.814 (hierna “Bodyprotect”) en de klant,

zowel gesloten op de maatschappelijke zetel van Bodyprotect, als bestellingen of aankopen gesloten op afstand

(website, fax, mail, enz.), als op de zetel of de uitbating van de klant, worden beheerst door onderhavige algemene

voorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Door zijn bestelling/aankoop erkent de klant

kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden. Afwijkingen op onze algemene

voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen. De algemene

voorwaarden zijn in hun recentste versie beschikbaar en raadpleegbaar op de achterzijde van de offerte, de

overeenkomst en/of factuur alsook via onze website en kunnen zonder nadere kennisgeving steeds gewijzigd worden.

 

Artikel 2: prijzen en aanbod. De prijzen op onze website worden - tenzij anders vermeld - weergegeven exclusief 6 of 21%

BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden finaal berekend bij het plaatsen van de bestelling. Ondanks

het feit dat de website, offertes en overeenkomsten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is

het mogelijk dat de aangeboden informatie per uitzondering onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

Drukfouten en merkbare vergissingen in onze prijslijsten, aanbiedingen en bevestigingen verbinden ons niet. Alle

specificaties, producten en prijzen beschreven of afgebeeld op de website of publiciteit kunnen te allen tijde zonder

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in functie van de marktschommelingen, de door de fabrikanten toegepaste

prijswijzigingen, officiële stijging van de lonen, taksen, sociale lasten, douanetarieven, verzendingskosten, enz.

 

Artikel 3: contractsluiting. De bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de

gestelde prijs. Bodyprotect verbindt er zich toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en

binnen de in onderhavige voorwaarden geformuleerde beperkingen. Bodyprotect behoudt zich het recht voor een

bestelling te weigeren ingeval van een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik, kwade trouw, voor haar onaanvaardbare

commerciële doeleinden, bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel of problemen bij vorige orders. Zij kan er

ook voor kiezen om de bestelling aan extra voorwaarden te onderwerpen, zoals o.m. bij grote orders, ongeldige

bestelprocedure of problemen bij vorige orders.

 

Artikel 4: levering. De levering gebeurt op het door de klant aangeduide leveringsadres, behoudens andersluidende

schriftelijke afspraak. De producten worden geleverd binnen de leveringstermijn die bij de bestelling wordt opgegeven,

rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. De leveringstermijn is

slechts benaderend en indicatief zodat het niet-tijdig leveren onder geen enkel beding aanleiding kan geven tot

schadevergoeding, aansprakelijkheid, kosten, boetes of verbreking van de overeenkomst, behoudens in geval van opzet

of zware fout in hoofde van Bodyprotect. Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde levertermijn automatisch

vervallen. Indien de klant meerdere artikelen heeft besteld, vertrekt de bestelling van zodra alle artikelen voorradig zijn.

Indien de totale bestelling echter niet binnen de tien werkdagen kan worden geleverd, zal Bodyprotect de nietvoorradige

producten afzonderlijk en kosteloos toesturen na deze termijn. Het verlies en/of de beschadiging van de

producten tijdens het transport is in geval van niet-beroepsmatige aankopen ten laste van Bodyprotect, tenzij dit

transport door de klant wordt georganiseerd. Ingeval van beroepsmatige aankopen worden de goederen vervoerd op

risico van de klant. De klant dient Bodyprotect binnen de zeven werkdagen na ontvangst van de levering schriftelijk te

informeren m.b.t. de vastgestelde beschadiging of het verlies.

 

Artikel 5: herroepen en retourneren van een bestelling. De klant-consument heeft de mogelijkheid om ingeval van een

bestelling via de website binnen de veertien kalenderdagen af te zien van zijn aankoop. Hiertoe dienen de stappen volgens

het door ons uitgewerkte ‘herroeping- en retourbeleid” -dat u terugvindt op onze website- te worden gevolgd. Dit

onderdeel maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 6: uitvoering, wijziging en tenietgaan van de overeenkomst. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen

voortvloeiend uit deze overeenkomst uit te voeren, kan Bodyprotect van rechtswege en zonder ingebrekestelling haar

verbintenissen opschorten of een einde stellen aan de overeenkomst d.m.v. een gewone brief of per e-mail,

onverminderd het recht op schadevergoeding en intresten. Ingeval van schorsing, tenietgaan of ontbinding van de

overeenkomst, andere dan een uitoefening van het hierboven omschreven herroepingsrecht, zullen de reeds geleverde

producten worden aangerekend. Daarenboven dient de klant alsdan van rechtswege en zonder aanmaning een

vergoeding te betalen voor winstderving die forfaitair wordt bepaald op 20% van de nog te leveren goederen, tenzij de

schorsing, het tenietgaan of de verbreking van de overeenkomst voortvloeit uit de opzettelijke fout, grove schuld of het

bedrog van Bopdyprotect, of uit een geval van overmacht.

 

Artikel 7: aansprakelijkheid, risico en overmacht. Bodyprotect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinder of (al

dan niet rechtstreekse) schade door het gebruik van het internet (o.a. door een systeempanne, het binnendringen van

outsiders of een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie). Bodyprotect is

tevens niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het verkeerd en/of onwettig gebruik van het ontvangen

product. Zowel de eigendom als het risico gaan immers over bij de verkoop. Ingeval Bodyprotect aansprakelijk wordt

geacht voor welkdanige schade dan ook, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de vervanging van de geleverde

producten en/of terugname van de geleverde producten met creditering van maximaal de in de overeenkomst

bedongen prijs voor de producten. Bodyprotect is nooit aansprakelijk voor indirecte schade met inbegrip van -doch niet

uitsluitend- gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. In geval van overmacht is

Bodyprotect niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen zodat zij gerechtigd is haar

verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil

onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of

gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer oorlog, blokkade, stakingen of lock-out,

brand, pandemie, lockdown, quarantaine of isolatie, algemene schaarste en/of onvoorziene prijsstijgingen van

grondstoffen of producten, inbeslagname, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)

netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de

website, niet of niet –tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

 

Artikel 8: betalingsmodaliteiten. De facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. De betalingen voor

bestellingen via de website kunnen gebeuren via een kredietkaart, bankkaart of overschrijving. Bij gehele of gedeeltelijke

niet-betaling van de factuur op de vervaldatum is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest

verschuldigd van 10 % per jaar vanaf de factuurdatum tot aan de datum der integrale betaling, evenals een forfaitaire

schadevergoeding van 12 % van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 125,00 € en een maximum van 2.500,00

€, zelfs indien termijnen van respijt werden toegekend. Ingeval van wanbetaling, faillissement, invereffeningstelling of

WCO, of in het algemeen wanneer blijkt dat de kredietwaardigheid van de klant is geschokt, worden alle openstaande

facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

 

Artikel 9: protest. Alle klachten van gelijk welke aard zullen slechts in aanmerking worden genomen indien ze worden

geformuleerd in een ter post aangetekend schrijven dat werd verstuurd binnen de 7 kalenderdagen na levering, bij gebrek

waaraan zowel de levering als de factuur stilzwijgend werden aanvaard. Het formuleren van een klacht heeft uiteraard

niet tot gevolg dat de klant gerechtigd is om zijn betalingen te schorsen. Al onze producten zijn conform de Belgische

Wetgeving. Buitenlandse klanten dienen de wetgeving van hun eigen land te consulteren en na te gaan of de producten

conform zijn. Omtrent de praktische uitwerking n.a.v. een klacht dient u het onderwerp ‘herroeping- en retourbeleid’ te

raadplegen.

 

Artikel 10: handtekening en bewijs. De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering via de website (o.a. met

communicaties en back-ups) en is zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij doorgeeft.

De bevestiging van de bestelling door de klant, geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle

verrichtingen via de website. Het ontbreken van een gewone handtekening doet hieraan geen afbreuk.

 

Artikel 11: website, intellectuele eigendom en merkenrecht. De website van Bodyprotect is bestemd om informatie ter

beschikking te stellen van de klant over onze producten en activiteiten. Bodyprotect heeft m.b.t. de toegang, het

bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis te leveren. Zij heeft het recht om op

ieder ogenblik zonder voorafgaande waarschuwing de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens

onderhoud, updates of enige andere reden. Alle onderdelen van de website, zowel de visuele elementen als de

geluidselementen, incl. de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten en de wet op de

intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van Bodyprotect. Onverminderd de wet van 30 juni 1994

betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie,

aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze

website verboden, tenzij met onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Klanten die over een eigen website

beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de

eigen website en onze website, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen. Elke hyperlink die terugkoppelt naar

onze website d.m.v. de techniek van framing of in-line link wordt uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link

worden verwijderd op ons eerste verzoek. Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo’s die

worden gebruikt of weergegeven op onze website zijn (niet-) geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en

dienstmerken van ons en aan ons gelieerde ondernemingen.

 

Artikel 12: nietigheid. De nietigheid van één van voorgaande bedingen tast de geldigheid van de rest van de algemene

voorwaarden niet aan. In dit geval zullen partijen ervoor kiezen de nietige clausule te vervangen door een geldige

clausule die binnen de wettelijke perken hetzelfde effect heeft als die welke nietig werd verklaard.

 

Artikel 13: bevoegdheid en toepasselijk recht. In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk

arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en het Hof van Beroep te Gent territoriaal bevoegd. Het Belgisch

recht is van toepassing.

 

Artikel 14: Persoonsgegevens. De klant geeft aan Bodyprotect de toelating om de door de klant verstrekte

persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Bodyprotect handelt hierbij in

overeenstemming met de GDPR-wetgeving. De klant gaat er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data

kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase,

verzendingen en facturen, het nakijken van solvabiliteit, alsook voor de door Bodyprotect aangeboden producten en/of

prestaties in het kader van de contractuele relatie tussen Bodyprotect en de klant en het toezenden van relevante

commerciële informatie per post of per e-mail. Bodyprotect zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan

derden, tenzij dit expliciet toegestaan wordt door de klant of wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of

wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te

passen of te bekijken. Hiertoe dienen de stappen volgens onze “privacyverklaring” -die u terugvindt op onze websitete

worden gevolgd. Dit onderdeel maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »