Algemene voorwaarden

Artikel 1: algemeen. Alle commerciële transacties gesloten tussen "BODYPROTECT BV”, waarvan de zetel gevestigd is te 8540 DEERLIJK, Roterijstraat 22C, met ondernemingsnummer BE0812043814 (hierna “Ecareprotect”) en de klant, zowel gesloten op de maatschappelijke zetel van Ecareprotect, als bestellingen of aankopen gesloten op afstand (website, fax, mail, enz.), als op de zetel of de uitbating van de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Door zijn bestelling/aankoop erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden. Afwijkingen op onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn in hun recentste versie beschikbaar en raadpleegbaar op de achterzijde van de offerte, de overeenkomst en/of factuur alsook via onze website en kunnen zonder nadere kennisgeving steeds gewijzigd worden.

 

Artikel 2: prijzen en aanbod. De prijzen op onze website worden - tenzij anders vermeld - weergegeven exclusief 6 of 21% BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden finaal berekend bij het plaatsen van de bestelling. Ondanks het feit dat de website, offertes en overeenkomsten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie per uitzondering onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Drukfouten en merkbare vergissingen in onze prijslijsten, aanbiedingen en bevestigingen verbinden ons niet. Alle specificaties, producten en prijzen beschreven of afgebeeld op de website of publiciteit kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in functie van de marktschommelingen, de door de fabrikanten toegepaste prijswijzigingen, officiële stijging van de lonen, taksen, sociale lasten, douanetarieven, verzendingskosten, enz.

 

Artikel 3: contractsluiting. De bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. Ecareprotect verbindt er zich toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in onderhavige voorwaarden geformuleerde beperkingen. Ecareprotect behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren ingeval van een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik, kwade trouw, voor haar onaanvaardbare commerciële doeleinden, bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel of problemen bij vorige orders. Zij kan er ook voor kiezen om de bestelling aan extra voorwaarden te onderwerpen, zoals o.m. bij grote orders, ongeldige bestelprocedure of problemen bij vorige orders.

 

Artikel 4: levering. De levering gebeurt op het door de klant aangeduide leveringsadres, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De producten worden geleverd binnen de leveringstermijn die bij de bestelling wordt opgegeven, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. De leveringstermijn is slechts benaderend en indicatief zodat het niet-tijdig leveren onder geen enkel beding aanleiding kan geven tot schadevergoeding, aansprakelijkheid, kosten, boetes of verbreking van de overeenkomst, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van Ecareprotect. Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde levertermijn automatisch vervallen. Indien de klant meerdere artikelen heeft besteld, vertrekt de bestelling van zodra alle artikelen voorradig zijn. Indien de totale bestelling echter niet binnen de tien werkdagen kan worden geleverd, zal Ecareprotect de niet-voorradige producten afzonderlijk en kosteloos toesturen na deze termijn. Het verlies en/of de beschadiging van de producten tijdens het transport is in geval van niet-beroepsmatige aankopen ten laste van Ecareprotect, tenzij dit transport door de klant wordt georganiseerd. Ingeval van beroepsmatige aankopen worden de goederen vervoerd op risico van de klant. De klant dient Ecareprotect binnen de zeven werkdagen na ontvangst van de levering schriftelijk te informeren m.b.t. de vastgestelde beschadiging of het verlies.

 

Artikel 5: herroepen en retourneren van een bestelling. De klant-consument heeft de mogelijkheid om ingeval van een bestelling via de website binnen de veertien kalenderdagen af te zien van zijn aankoop. Hiertoe dienen de stappen volgens het door ons uitgewerkte ‘herroeping- en retourbeleid” -dat u terugvindt op onze website- te worden gevolgd. Dit onderdeel maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 6: uitvoering, wijziging en tenietgaan van de overeenkomst. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen voortvloeiend uit deze overeenkomst uit te voeren, kan Ecareprotect van rechtswege en zonder ingebrekestelling haar verbintenissen opschorten of een einde stellen aan de overeenkomst d.m.v. een gewone brief of per e-mail, onverminderd het recht op schadevergoeding en intresten. Ingeval van schorsing, tenietgaan of ontbinding van de overeenkomst, andere dan een uitoefening van het hierboven omschreven herroepingsrecht, zullen de reeds geleverde producten worden aangerekend. Daarenboven dient de klant alsdan van rechtswege en zonder aanmaning een vergoeding te betalen voor winstderving die forfaitair wordt bepaald op 20% van de nog te leveren goederen, tenzij de schorsing, het tenietgaan of de verbreking van de overeenkomst voortvloeit uit de opzettelijke fout, grove schuld of het bedrog van Ecareprotect, of uit een geval van overmacht.

 

Artikel 7: aansprakelijkheid, risico en overmacht. Ecareprotect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinder of (al dan niet rechtstreekse) schade door het gebruik van het internet (o.a. door een systeempanne, het binnendringen van outsiders of een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie). Ecareprotect is tevens niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het verkeerd en/of onwettig gebruik van het ontvangen product. Zowel de eigendom als het risico gaan immers over bij de verkoop. Ingeval Ecareprotect aansprakelijk wordt geacht voor welkdanige schade dan ook, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de vervanging van de geleverde producten en/of terugname van de geleverde producten met creditering van maximaal de in de overeenkomst bedongen prijs voor de producten. Ecareprotect is nooit aansprakelijk voor indirecte schade met inbegrip van -doch niet uitsluitend- gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. In geval van overmacht is Ecareprotect niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen zodat zij gerechtigd is haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer oorlog, blokkade, stakingen of lock-out, brand, pandemie, lockdown, quarantaine of isolatie, algemene schaarste en/of onvoorziene prijsstijgingen van grondstoffen of producten, inbeslagname, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet –tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

 

Artikel 8: betalingsmodaliteiten. De facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. De betalingen voor bestellingen via de website kunnen gebeuren via een kredietkaart, bankkaart of overschrijving. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldatum is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10 % per jaar vanaf de factuurdatum tot aan de datum der integrale betaling, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 12 % van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 125,00 € en een maximum van 2.500,00 €, zelfs indien termijnen van respijt werden toegekend. Ingeval van wanbetaling, faillissement, invereffeningstelling of WCO, of in het algemeen wanneer blijkt dat de kredietwaardigheid van de klant is geschokt, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

 

Artikel 9: protest. Alle klachten van gelijk welke aard zullen slechts in aanmerking worden genomen indien ze worden geformuleerd in een ter post aangetekend schrijven dat werd verstuurd binnen de 7 kalenderdagen na levering, bij gebrek waaraan zowel de levering als de factuur stilzwijgend werden aanvaard. Het formuleren van een klacht heeft uiteraard niet tot gevolg dat de klant gerechtigd is om zijn betalingen te schorsen. Al onze producten zijn conform de Belgische Wetgeving. Buitenlandse klanten dienen de wetgeving van hun eigen land te consulteren en na te gaan of de producten conform zijn. Omtrent de praktische uitwerking n.a.v. een klacht dient u het onderwerp ‘herroeping- en retourbeleid’ te raadplegen.

 

Artikel 10: handtekening en bewijs. De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering via de website (o.a. met communicaties en back-ups) en is zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij doorgeeft. De bevestiging van de bestelling door de klant, geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website. Het ontbreken van een gewone handtekening doet hieraan geen afbreuk.

 

Artikel 11: website, intellectuele eigendom en merkenrecht. De website van Ecareprotect is bestemd om informatie ter beschikking te stellen van de klant over onze producten en activiteiten. Ecareprotect heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis te leveren. Zij heeft het recht om op ieder ogenblik zonder voorafgaande waarschuwing de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updates of enige andere reden. Alle onderdelen van de website, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, incl. de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten en de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van Ecareprotect. Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website verboden, tenzij met onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Klanten die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen website en onze website, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen. Elke hyperlink die terugkoppelt naar onze website d.m.v. de techniek van framing of in-line link wordt uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op ons eerste verzoek. Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo’s die worden gebruikt of weergegeven op onze website zijn (niet-) geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van ons en aan ons gelieerde ondernemingen.

 

Artikel 12: nietigheid. De nietigheid van één van voorgaande bedingen tast de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden niet aan. In dit geval zullen partijen ervoor kiezen de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule die binnen de wettelijke perken hetzelfde effect heeft als die welke nietig werd verklaard. 

 

Artikel 13: bevoegdheid en toepasselijk recht. In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en het Hof van Beroep te Gent territoriaal bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing. 

 

Artikel 14: Persoonsgegevens. De klant geeft aan Ecareprotect de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand.  Ecareprotect handelt hierbij in overeenstemming met de GDPR-wetgeving. De klant gaat er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, verzendingen en facturen, het nakijken van solvabiliteit, alsook voor de door Ecareprotect aangeboden producten en/of prestaties in het kader van de contractuele relatie tussen Ecareprotect en de klant en het toezenden van relevante commerciële informatie per post of per e-mail. Ecareprotect zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derden, tenzij dit expliciet toegestaan wordt door de klant of wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken. Hiertoe dienen de stappen volgens onze “privacyverklaring” -die u terugvindt op onze website- te worden gevolgd. Dit onderdeel maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »